Archives

Arhiivi ei leitud.

Categories

 • Rubriike pole

Recent Posts

  Recent Comments

  Kommentaare ei ole.

  KUUPÄEV

  okt. 18 2023 - nov. 30 2023
  Expired!

  AEG

  5:30 pm - 7:00 pm

  Hind

  1,600.00 €

  Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

  Koolituse eesmärk:
  Eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse eesmärk on B1 keeleoskustaseme saavutamine eesti keeles.

  Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes soovivad õppida eesti keelt nii tööalasel eesmärgil kui hobi korras.
  Õppekeel: eesti ja vene
  Õpiväljundid:
  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.
  Kursuse lõpuks õppija:
  • tunneb ja kasutab eesti keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda enamikus praktilistes olukordades;
  • saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal ning loeb lihtsaid tekste;
  • saab aru tööga seotud tekstidest, isiklikes kirjades esitatud mõtetest, sündmustest ja soovidest;
  • kirjeldab lihtsate lausetega kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi ning esitab oma vaateid;
  • annab edasi jutu, loetud või kuuldud teksti, kogetud sündmuse, filmi või raamatu sisu ning avaldab oma arvamust;
  • koostab lihtsat teksti tuttaval teemal ning kirjutab isiklikku või lihtsat ametlikku kirja.
  Käsitletavad teemad:
  • Endast ja teistest rääkimine. Pere ja isikuandmed.
  • Haridus
  • Elukutse, amet, töö
  • Teenindus
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
  • Enesetunne, tervis ja heaolu
  • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
  • Sisseostud, hinnad
  • Söök ja jook
  • Inimeste suhted ühiskonnas
  • Keskkond, loodus, kohad, ilm
  • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
  • Reisimine, transport, vaatamisväärsused
  Antud kursuse raames arendatakse kõiki osaoskusi ning keelefunktsioone, erilist tähelepanu aga pööratakse suhtlemisoskustele, st rääkimis- ja kuulamisoskuste arendamisele. Õppija õpib kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Ta saab edastada ja vahetada informatsiooni igapäevateemadel, rääkida ja alustada vestlust endale tuttavatel teemadel. Antud moodul hõlmab peamiselt kuulamis- ja rääkimisosa ülesannete sooritamist.

  Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
  1) tunnistus
  Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 60 protsendi ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine.
  Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab õppija tunnistuse. Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeleksami, milles mõõdetakse В1-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

  2) tõend
  Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
  Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvul.
  Kogu maht: 200 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisvat tööd

  Koolituse läbinud saab MTÜ ETI Koolitus tunnistuse.
  Kooolituse maksumus: 1600 EUR
  Hind sisaldab: koolitust ja koolitusmaterjale, käibemaksu
  Maksmine: arve alusel

  Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30 – 19.00
  Koolitaja: Oksana Seppar, eesti keele õpetaja täiskasvanutele

  MTÜ ETI Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust saate vaadata siit.

  Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 08.04.2019 nr 1.1-3/19/88
  „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks” alusel tegevusluba keeleoskustasemetel A2, B1 ja B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.
  Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 09.03.2020 nr 1.1-3/20/51
  „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks” alusel tegevusluba keeleoskustasemel C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

  Leave a comment