Koolitustingimused

Õppekorralduse alused 

Täienduskoolitusasutuse pidajad on MTÜ ETI koolitus ja OÜ ETI Koolituskeskus. 

ETI koolitus (edaspidi koolitusfirma) korraldab täiskasvanute tööalaseid ning vabahariduslikke  täiendkoolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena täiskasvanute koolituse seaduse jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt. 

Ülevaate pakutavatest koolitustest leiab koolituskalendrist. 

Koolituse kestus 

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt. 

Koolitusele registreerumine ja koolituste tellimine.  

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab meie kodulehe kaudu, e-posti või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus osavõtja e-posti aadressile. Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena. 

Asutusesiseste koolituste tellimisel tuleb koolitusfirmale edastada võimalikult täpne informatsioon koolituse eesmärgi, soovitud teemade, sihtgrupi, aja ja koha osas. 

Koolituste hinnad
 

Avalike koolituste hinnad leiab meie koolituskalendrist vajutades huvitava koolituse nime peale. 

Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumisega ja ei ole avalikud teistele osapooltele. 

Koolitusfirma ei ole käibemaksukohuslane ja hindadele ei lisandu 20% käibemaks. 

Koolituse eest tasumine 

Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega või sularahas. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti või posti teel. 

Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole koolitusfirmaga kokku lepitud teisiti. 

Vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasumine sularahas koolituse toimumise päeval. 

Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks. 

Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe. 

Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist. 

Koolitusel osalemine. Tunnistuse, tõendi väljastamine
 

Koolitusele registreerunul palume koolitusele kohale tulla õigeaegselt, võimaluse korral vähemalt 15 minutit enne koolituse algust. Koolitusel osaleja peab kinni heast tavast, on viisakas kaasõppijatega, lektoriga ja teavitab, kui hilineb, puudub või peab mingil põhjusel koolituselt varem lahkuma. 

Koolituse registreerimislehele palume märkida osaleja ees- ja perekonnanime trükitähtedega või võimalikult selge käekirjaga, et koolitusfirmal oleks võimalik väljastada koolituse eduka läbimise järel korrektne ja õige osaleja nimega tunnistus. 

Koolituse lõpetamisel väljastatakse õppekava läbimist tõendav tunnistus või tõend. Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse/tõendi saamiseks peab läbima õppekava täies mahus. 

Tunnistusele kantakse osaleja isikukood. Seepärast palume registreerumisel teatada ka osaleja(te) isikukood(id). 

Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis ei väljastata talle uut tunnistust, vaid väljastatakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist. 

Tõendi hind on 10€. 

Eesti keeles toimuva koolituse tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles: 15 €. 

Vene keeles toimuva koolituse tunnistuse või tõendi väljastamine inglise keeles: 15 €. 

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust/tõendit ei väljastata. 

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva (48h) enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. 

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust juhul kui arve oli juba eelnevalt tasutud või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele. 

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemisest koolitusel, kuid mingitel põhjustel ei osale, lisaks ei teavita kaks tööpäeva (48h) enne enda mitteosalemisest koolitusel, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumus. 

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
 

Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. 

Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele. 

Muu oluline info 

Koolituste toimumise keel on peamiselt eesti  ja vene keel, kuid vastavalt klientide soovile korraldatakse koolitusi ka inglise keeles.

Koolitusfirma vastutab koolituste korralduse ja lektorite kvalifikatsiooni eest, samuti koolitusprogrammi koostamise ja koolituste loengu osa kvaliteedi eest, kuid ei vastuta lektori esinemisoskustest tulenevatel põhjustel osalejale tekitatava kahju eest. 

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal (küsitlusleht) kui ka e-posti teel. 

Koolitusfirma jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi. 

Koolitusfirma ei vastuta reisikoolituse puhul partnerite, vahendajate, reisi- ning majutusteenust pakkuvate firmade ja eraisikute teenuste kvaliteedi eest. 

Koolitusfirma ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest. Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub lektoritele ning ETI koolitus MTÜ ja ETI Koolituskeskuse OÜ-le. Õppematerjale ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma ETI koolitus MTÜ kirjaliku loata. 

Erinevad tekkivad vaidlused püütakse kõigepealt lahendada pooltevaheliste läbirääkimistega. 

Privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise põhimõtted
 

ETI koolitus MTÜ ja ETI Koolituskeskus OÜ on Teie andmete vastutav töötleja. ETI koolitus MTÜ ja ETI Koolituskeskus OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Meie kontaktid leiate siia vajutades

Meie privaatsususreeglite ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega saate lähemalt tutvuda siin

Privaatsusreeglid. Isikuandmete töötlemine.
 

ETI koolitus MTÜ ja ETI Koolituskeskus OÜ pakuvad eraisikutele ja juriidilistele isikutele erinevaid täiendkoolitusi, mille käigus puututakse kokku klientide isikuandmetega. 

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Privaatsusreeglites tutvustame, milliseid isikuandmeid ETI koolitus MTÜ ja ETI Koolituskeskus OÜ koguvad ja töötlevad. Anname ülevaate andmete kogumise alustest, eesmärkidest ja säilitamisest. Samuti tutvustame, mis on klientide isikuandmete töötlemisega seotud õigused. 

Milliseid isikuandmeid ETI koolitus MTÜ ja ETI Koolituskeskus OÜ koguvad ja mis alustel?
 

Teenuse osutamiseks vajaliku lepingu ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogume üldjuhul järgmisi isikuandmeid: 

koolitusel osaleja nimi; 

isikukood; kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, aadress); 

Kontaktandmeid vajame koolituse materjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks; 

ETI koolitus MTÜ ja ETI Koolituskeskus OÜ on esitanud majandustegevusteate täiendkoolituste läbiviimise kohta, seega oleme kohustatud täitma täiskasvanute koolituse seadust. Sellest tulenevalt vastavad meie tunnistused ja tõendid Täiendkoolituse standardile ja sisaldavad isiku nime ning isikukoodi (§ 3 lg 3 p 1). 

Õigustatud huvist lähtuvalt võime juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada samalaadsete teenuste pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks. Kui klient siiski ei soovi meie pakkumisi, siis on võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Teadaannetest loobumiseks palume saata vastav soov vastuseks teile saadetud e-kirjale või kirjutades etikoolitus@gmail.com 

Uutele klientidele ja uudiskirjaga liitunutele edastame turunduslikke teadaandeid, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Nõusoleku saab igal ajahetkel tagasi võtta. 

Kui kaua isikuandmeid säilitame? 

Meie poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates lepinguliste suhete lõppemisest. 

Meie poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.    

Kuidas isikuandmeid säilitame?
 

Meie töötajad kasutavad tööks isikliku parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvat e-posti aadressi. Samuti on isikliku parooliga kaitstud kliendihaldustarkvara, raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Andmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid. 

Töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepingute vormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus. 

Kellega võime isikuandmeid jagada? 

ETI koolitus MTÜ ja ETI Koolituskeskus OÜ võivad teha koostööd erinevate kolmandate isikutega ja meie volitatud andmetöötlejateks võivad olla teenusepakkujad erinevates valdkondades (nt turundusteenused, õigusabi, IT-teenused, maksehäireregister, inkassoteenused). Isikuandmete töötlemine toimub teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ja järgides minimaalsuse põhimõtet.

Seadusest tulenevalt on meil kohustus edastada isikuandmeid mitmetele riiklikele institutsioonidele (nt Haridus- ja Teadusministeerium, Maksu- ja Tolliamet). 

Maksu- ja Tolliametile edastame iga aasta füüsiliste isikute makstud koolitustasud, mille alusel on neil võimalik taotleda tulumaksutagastust. Rohkem infot Maksu- ja Tolliameti kodulehel

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad, siis võime maksjale edastada info koolitusel osalenu kohta. Näiteks on see vajalik Töötukassa poolt tellitavate koolituste puhul. 

Isikuandmeid (nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber) jagame enda koolitajatega, sest see on vajalik koolituse läbiviimiseks. Samuti võib olla isikuandmete kasutamine vajalik kuller- või postiteenuste osutamiseks meie klientidele. 

Teie isikuandmetega seotud õigused: 

saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud; 

parandada või täiendada enda isikuandmeid; kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus seadustega); 

tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel); 

esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud;    

Võimalike andmekaitsega seotud küsimuste korral, saate meiega kontakteeruda järgnevatel kontaktidel: e-post: etikoolitus@gmail.com, tel: 5541787, 55974597.