Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

ETI KOOLITUS TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. ETI Koolituse MTÜ (registrinumber 80330800) ja ETI Koolituskeskus OÜ (registrinumber 14168565) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on ETI Täienduskoolituskeskus (edaspidi Koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Koolituskeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindume väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Koolituskeskuse õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 2.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus on praktilise suunitlusega ja aitab sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. 

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Koolituskeskus viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
3.2. Koolituskeskuse koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


4.1 Lektorid omavad kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või aktiivselt tegutsevad õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Lektor koostab iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale.
4.3 Lektor esitab Koolituskeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
4.4 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile. 

TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD


5.1 Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti videointervjuuna. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.