Archives

Arhiivi ei leitud.

Categories

 • Rubriike pole

Recent Posts

  Recent Comments

  Kommentaare ei ole.

  KUUPÄEV

  sept. 20 2022 - sept. 12 2023

  AEG

  4:00 pm - 6:00 pm

  Hind

  2,500.00 €

  Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus (individuaalõpe)

  Koolituse eesmärk:
  Eesti keele eksamiks ettevalmistava kursuse eesmärk on valmistada õppija ette eesti keele B2-taseme eksami edukaks sooritamiseks ning B2 keeleoskustaseme saavutamine eesti keeles.

  Sihtgrupp: Kõik inimesed, kes soovivad õppida eesti keelt nii tööalasel eesmärgil kui hobi korras.
  Õppekeel: eesti

  Õpiväljundid:
  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.
  Kursuse lõpuks õppija:
  • kirjutab selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ning ameti- ja isiklikke kirju;
  • mõistab eestikeelset kõnet, teleuudiste, ühiskonna- ja poliitikasaadete ning filmide sisu;
  • loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm);
  • mõistab probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid seisukohti ja hoiakuid;
  • suhtleb emakeelsete kõnelejatega ladusalt ja spontaanselt;
  • osaleb aktiivselt arutelus tuttaval teemal, avaldab arvamust ja annab tagasisidet:
  • selgitab ja põhjendab oma vaatenurka ning võrdleb erinevaid seisukohti;
  • kirjeldab üksikasjalikult sündmusi ja olukordi.
  Käsitletavad teemad:
  1. Endast ja teistest rääkimine. Haridus. Elukutse, amet, töö
  2.Teenindus. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Enesetunne, tervis ja heaolu.
  3. Vaba aeg ja meelelahutus. Sisseostud ja hinnad.
  4. Toitlustamine, söök ja jook.
  5. Inimeste suhted ühiskonnas.
  6. Keskkond, kohad, loodus, ilm.
  7. Kultuur ja keeled, keelte õppimine.
  8. Reisimine, transport, vaatamisväärsused.
  9. Poliitika, aktuaalsed sündmused.
  10. Majandus- ja õigussuhted.
  Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
  1) tunnistus
  Kursuse lõpetamise tingimusteks on õppija osalemine auditoorsetes tundides vähemalt 75 protsendi ulatuses auditoorse õppe kogumahust, kõikide kodutööde esitamine ja positiivse tagasiside saamine.
  Tasemekoolituse eduka läbimise lõpus toimub koolitusfirmasisene eksam, mille edukal sooritamisel saab õppija tunnistuse. Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeleksami, milles mõõdetakse B2-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks,
  kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.
  2) tõend
  Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
  Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvul.
  Kursuse maht: 200 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on auditoorset tööd ja 100 tundi iseseisvat tööd
  Võimalik osaleda kursusel ka väiksemas õppemahus.
  Kursuse maksumus: 2500 eurot
  Kursuse maksumus sisaldab: koolitust ja koolitusmaterjale.
  Maksmine: arve alusel
  Koolituse läbinud saab MTÜ ETI Koolitus tunnistuse.
  MTÜ ETI Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

  Koolitusele registreerimine

  Kohtade arv: Tickets
  The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

  Leave a comment

  Sinu e-postiaadressi ei avaldata.